•  
  •  
  •  

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Aldert de Boer Autoservice
Eendrachtsweg 23
9263 TA Garyp

Geldigheid van deze voorwaarden:

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen aan kopers en opdrachtgevers en overeenkomsten welke zijn gesloten tussen Autobedrijf   
   Aldert de Boer te Garijp, en kopers en opdrachtgevers met betrekking tot koop en verkoop, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen, toebehoren, en grondstoffen    daarvoor, en alle overige goederen en diensten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door verkoper/reparateur schriftelijk bevestigd.

2. Door ondertekening van de desbetreffende opdrachtbevestiging of het al dan niet telefonisch plaatsen van een bestelling geeft de koper/opdrachtgever te kennen volledig in    te stemmen met deze toepassing verklaring van deze voorwaarden

3. Algemene voorwaarden in de ruimste betekenis van het woord van de opdrachtgever zijn niet van toepassing. Verkoper/reparateur wordt geacht de van toepassing verklaring van    voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk te hebben uitgesloten door het tekenen en/of bevestigen van de desbetreffende opdrachtbevestiging met de opdrachtgever.

4. Mochten een of meer van deze voorwaarden in strijd komen met enigerlei wettelijke bepaling dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.


Definities:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, een personenbus, of enig
   ander motorvoertuig;

2. de in te kopen auto: een auto een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, een personenbus, of enig ander motorvoertuig die in het kader van de overeenkomst door de   koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

3. de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor

4. de verkoper: Autobedrijf Aldert de Boer

5. de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;

6. de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en (schade)taxaties, elk   afzonderlijk of tezamen aangeduid als 'werkzaamheden';

7. de opdrachtgever, degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden:

8. de reparateur: verkoper;

9. de garantie:

a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto's, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;

b. op werkzaamheden: de verkoper haar reparatie- en onderhoudsgarantie;KOOP, VERKOOP EN REPARATIE:


Artikel 1 - De aanbieding! prijsopgaaf

a. Iedere aanbieding van verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht, en is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.

b. De aanbieding van verkoper zijn steeds gebaseerd op de gegevens die door of namens de opdrachtgever aan verkoper zijn verstrekt op uitvoering in normale werktijd en onder    normale omstandigheden.

c. De aanvaarding van de aanbieding door de koper/opdrachtgever is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de    aanbieding door de koper/opdrachtgever is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod    gedurende twee werkdagen van kracht, mits het aangeboden goed onverkocht blijft gedurende die tijd.

d. verkoper is eerst aan een opdracht gebonden, nadat zij een order respectievelijk verkoop schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk bevestigd.

e. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele verzend en emballagekosten.

f. koper/opdrachtgever ken geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van verkoper krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht

g. Alhoewel verkoper de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten    daarvan hiervan afwijken. Verkoper kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is    overeengekomen

 
Artikel 2 - De overeenkomst


Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order of opdracht door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst indien schriftelijke of elektronische vastiegging is uitgebleven.

a. De koopovereenkomst zal schriftelijk, dan wel elektronisch worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst zal een afschrift aan de koper/opdrachtgever worden    verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

b. De reparatieovereenkomst ken schriftelijk, dan wel elektronische, worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst zal een afschrift aan de koper/opdrachtgever worden    verstrekt Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

c. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de verkoper binden de verkoper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd

d. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de verkoper in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de koper/opdrachtgever tijdens de uitvoering van de    overeenkomst boven de in het contract, de afspraak of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven    de in het contract, de afspraak of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.


e. Zodra de verkoper voorziet, dat het meerwerk het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 25% zal overschrijden, of een totale som van Ä500 te boven gaat, is de    verkoper gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen als dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd.De aldus    overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze (schriftelijk) door de verkoper zijn bevestigd. Tot de totale som van Ä500 aan meetwerk, is    verkoper vrij om dit meerwerk te verrichten zonder consultatie van de koper/opdrachtgever, en is
   koper/opdrachtgever geacht hiertoe vooraf toestemming te hebben verleend.

f. Zowel de verkoper als de koper/opdrachtgever hebben het recht om de opdracht te ontbinden. De door de verkoper tot het moment van ontbinding verricht werkzaamhedenzullen in    dat gevalevenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.


Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst


In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: a. Bij een koopovereenkomst:

i.   de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;

ii.  de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de
     prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

iii. de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;

iv.  de afleveringskosten van de auto;

v.   de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

vi.  de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als
     garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);

vii. de wijze van betaling.

b.   Bij een reparatieovereenkomst:

viii.Omschrijving van de klachten en de te verrichten werkzaamheden;

ix.  Kosten van rechtswege en overige lasten van overheidswege;
x.   Geschatte materiaal beslag;

xi.  Geschatte urenbeslag.


Artikel 4 - Prijswijzigingen!stijging


a. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als    gebruikte auto's te allen tijde doorberekend.

b. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid a mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen    en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto's worden doorberekend De koper/opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de    Overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen    na die kennisgeving plaats te vinden.

C. De door de verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering in de werkplaats te Garijp. Indien voor het bereiken van het afgesproken eindresultaat verplaatsing naar    een andere locatie door reparateur noodzakelijk wordt geacht, zullen alle kosten aan koper/opdrachtgever worden doorberekend.

d. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de koper/opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de    koper/Opdrachtgever.

e. De koper/opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na datering daarvan kenbaar te maken.


Artikel 5 - Het risico voor de auto


De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot
dat tijdstip is de In te kopen auto voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever en kome alle kostenvoor zijn
rekening. Hieronder vn ook de kosten vn onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook
ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.


Artikel 6 - De leveringstermijn

a. De door verkoper vermelde levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

b. Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt    de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

c. Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de verkoper aan de koper/Opdrachtgever, dient de koper/opdrachtgever het betreffende       object binnen ÈÈn week na verzending van de kennisgeving op te halen,

d. De opdracht of de auto geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht
   aan de koper/opdrachtgever beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld en de
   koper/opdrachtgever hiervan in kennis is gesteld, en onverminderd de gehoudenheid vn de veoer tot
   nakoming van zijn eventuele montage en installatieverplichtingen

e. Indien de koper/opdrachtgever niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware    het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de verkoper/reparateur bovendien redelijke stallings-. of opslagkosten bij de koper/opdrachtgever in
   rekening brengen.

f. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper/opdrachtgever de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper zes weken na    die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.    Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

g. Ook indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper/opdrachtgever nimmer vergoeding    verlangen van de geleden schade.

h. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper/opdrachtgever als verkoper het recht de    overeenkomst te ontbinden. Het
   recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op    ontbinding zes weken na de in lid a bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen zes weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin    de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 7- Annulering

a. De koper/opdrachtgever heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst voor een auto te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze       annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper/opdrachtgever is gehouden om binnen ÈÈn week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de    annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op een onmiddellijk verschuldigde som van 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto, onverminderd het recht    van de verkoper om naast deze tegemoetkoming in de kosten en winstderving volledige vergoeding van de door de verkoper door de annulering geleden schade van    koper/opdrachtgever te eisen. Indien de koper/opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee    te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper/opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de    koper/opdrachtgever tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van    betaling is overeengekomen.

b. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper/opdrachtgever aan de verkoper is geleverd.


Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud

a. Alle verkochte en/of geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot aan de algehele voldoening van de door de koper/opdrachtgever aan verkoper verschuldigde    betalingen, zulks tot zekerheid voor de betaling van het aan verkoper toekomende.

b. De koper/opdrachtgever zal de hem afgeleverde goederen, zolang geen algehele voldoening van het aan verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden,    belenen, verpanden, noch verbeuren, uitlenen of op welke wijze ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij de koper/opdrachtgever een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van    het geleverde het doel is, in welk geval hij na schriftelijke voorafgaande goedkeuring van verkoper tot een dergelijke verkoop gerechtigd is.

c. Verkoper is gerechtigd om, bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling door de koper/opdrachtgever, de goederen terug te nemen. De koper/opdrachtgever zal alles in het    werk stellen om het verkoper mogelijk te maken zulks te doen en machtigt verkoper om te dien einde zijn terreinen, gebouwen en/of voertuigen te betreden.

d. Zolang de koopprijs niet volledig door de opdrachtgever zal zijn betaald:

10 zal de koper/opdrachtgever al het nodige doen ten einde te voorkomen dat de goederen worden beschadigd of in slechte staat komen te verkeren en zal de koper/opdrachtgever    verkoper toestaan de goederen ter plaatse waar zij zich bevinden, te inspecteren. De opdrachtgever machtigt verkoper om te dien einde zijn terreinen, gebouwen en/of    voertuigen te betreden.

11 Dient de koper/opdrachtgever de goederen op aanwijzing van verkoper afzonderlijk te bewaren en/of op te slaan en wel zo dat de goederen gemakkelijk als eigendom van    verkoper zijn te herkennen.

12 Zal de koper/opdrachtgever verkoper elke door verkoper verlangde informatie betreffende de desbetreffende goederen verschaffen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

a. Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in artikel 15 en artikel 16 van deze algemene voorwaarden is verkoper niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak    ook, aan de zijde van dekoper/opdrachtgever of derdem veroorzaakt in verband met de door geleverde  goederen en/of verrichte
   diensten en/of gegeven inlichtingen en/of adviezen, tenzij die schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove
   schuld van verkoper.

b. Verkoper is in afwijking van het in lid a van dit artikel vermelde niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van personen en/of derden waarvan    verkoper zich bedient.

c. Elke aansprakelijkheid van verkoper voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder uegrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen, als gevolg van    door verkoper geleverde goederen en/of verrichte diensten is uitdrukkelijk uitgesloten.

d. De koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper tegen aanspraken van derden wegens schade veroorzaakt in verband met door verkoper aan de koper/opdrachtgever geleverde goederen    en/of voor de koper/opdrachtgever verrichte diensten. Met name zal de koper/opdrachtgever verkoper vrijwaren tegen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld In artikel    6:185 van het Burgerlijk Wetboek.

e. De totale aansprakelijkheid van verkoper is in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan de totale gefactureerde prijs (exclusief omzetbelasting) van de aan verkoper    opgedragen diensten en leveringen. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door verkoper gecrediteerde bedragen.

f.  Verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartijen/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de verkoper uit        welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.


Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.


Artikel 11 - Stallingkosten
Indien de koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de verkoper een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingkosten in rekening brengen.


Artikel 12- Retentierecht
De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

a. de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

b. de koper/opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

c. de koper/opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de verkoper niet of niet geheel voldoet.


Artikel 13 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden, voor zover wettelijk toegestaan, na uitvoering van de opdracht aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de koper/opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de verkoper, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.


Artikel 14 - Schadetaxatie

Indien de verkoper een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de verkoper wordt verstrekt in overeenstemming met diens aanbieding, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Mocht achteraf blijken dat de werkelijke schade substantieel afwijkt van de schadetaxatie, dan is verkoper daarop nimmer aan te spreken door koper/opdrachtgever, en kan de koper/opdrachtgever nimmer enige claim op verkoper doen gelden.


RECLAMERING EN GARANTIE:

Artikel 15 - Garantie op auto's en onderdelen/toebehoren

a. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontvangst van de auto, doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van de auto aan de      koper/opdrachtgever in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare    gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de gestelde garantietermijn in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de koper/opdrachtgever    aan de verkoper te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen    terzake dienen binnen ÈÈn jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

b. Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c,q. importeur wordt verstrekt.

c. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen geeft de verkoper garantie op de door hem geleverde reparatiematerialen, zulks conform en gedurende een termijn als genoemd    onder Artikel 15 lid b, en met uitsluiting van zichtbare gebreken. Indien montage c.q. installatie door de verkoper is overeengekomen geldt een garantieperiode op de    montagewerkzaamheden van 3 maanden na montage c.q. installatie. Voor afzonderlijk geleverde onderdelen, geldt tevens een termijn als onder Artikel 15 lid b genoemd.

d. Lid a en c zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend
   vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de verkoper. Indien montage/installatie van het product
   door de koper/opdrachtnemer plaatsvindt gaan de in leden a en c bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de verkoper is voltooid, met dien verstande    dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 3 maanden na levering zijn verstreken.

e. Onder de in lid a en c bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de verkoper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet    in het bedrijf van de verkoper, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de verkoper. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele    verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt
   tot transportkosten, reis,- en verblijfskosten, kosten van deskundigenonderzoek alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. Op    eerste verzoek van de verkoper verleent de koper/opdrachtgever assistentie bij eventuele demontage en montage.

f. De koper/opdrachtgever kan na schriftelijke toestemming van de koper, op diens kosten een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voorzover de kosten daarvan    redelijk zijn. Voor de vaststelling van
   die redelijkheid wordt het kostprijs niveau van de verkoper in aanmerking genomen. De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de    koper/opdrachtgever door de verkoper aangewezen. Herstel bij een derde volgens dit artikellid is alleen mogelijk:

13 indien de verkoper niet of niet tijdig in staat is het gebrek in zijn eigen bedrijf te herstellen, of

14 indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het product naar het bedrijf van de verkoper en de kosten van herstel in dit    bedrijf, of

15 indien in verband met de omstandigheden van de koper/opdrachtgever niet kan worden verlangd dat hij het herstel in het bedrijf van de verkoper laat uitvoeren.

g. Op gebruikte materialen, al dan niet los geleverd, verleent de verkoper geen garantie, tenzij verkoper een schriftelijke garantie heeft afgegeven aan koper/opdrachtgever.

h. Op gebruikte auto's verleent de verkoper een garantie die per overeenkomst specifiek zal worden vermeld op de rekening. Het ontbreken op de rekening van enige garantie    clausule, betekent automatisch dat verkoper op de geleverde auto geen garantie zal behoeven te geven.
   Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

16 de niet-inachtneming door koper/opdrachtgever van bediening,- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

17 gebreken die geen materiaal,- en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg
   van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product.

18 montage/installatie of reparatie door derden;

19 op verzoek van de koper/opdrachtgever toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken;

20 materialen of zaken, die door de koper/opdrachtgever aan de verkoper ter bewerking c.q. verwerking zijn verstrekt;

21 materialen, zaken, werkwijzen en constructies, welke op uitdrukkelijke instructie van de
   koper/opdrachtgever zijn toegepast, alsmede van door of namens de koper/opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

22 Indien de koper/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een    daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden.

23 Indien de koper/opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de mogelijkheid, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee    samenhangende overeenkomst voortvloeit, om schadebeperkend te handelen, is de verkoper met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd -    gehouden

24 Indien de koper/opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoper tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product    overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

25 Indien de verkoper ter voldoening aan zijn garantie verplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom. De oorspronkelijke    garantietemiijn wordt bij vervanging niet verlengd.

26 Terzake van door de verkoper uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt
   geen garantie gegeven. Evenmin aanvaardt de opdrachtnemer enige verantwoordelijkheid voor
   ontwerpen en onderdelen die door de koper/opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

27 Het beweerdelijk niet-nakomen door de verkoper van zijn garantieverplichtingen ontslaat de koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien.

28 Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn    ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).


Artikel 16 - Reparatie- en onderhoudsgarantie

a. De verkoper garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen    gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op    juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.

b. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

c. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

29 de koper/opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de verkoper daarvan in kennis stelt;

30 de verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen binnen de garantietermijn of uiterlijk binnen 3 weken na het verlopen
   van die garantietermijn, in zijn werkplaats te Garijp;

31 derden zonder voorkennis of toestemming van de verkoper werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de verkoper verrichte werkzaamheden ten aanzien    waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de    koper/opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

d. Onder de in lid a en c bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de verkoper worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet    in het bedrijf van de verkoper, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de verkoper. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele    verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis,- en verblijfskosten, kosten van deskundigenonderzoek alsmede kosten van    demontage en montage, zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. Op eerste verzoek van de verkoper verleent de koper/opdrachtgever assistentie bij eventuele demontage    en montage.

e. Op gebruikte materialen , al dan niet los geleverd, verleent de verkoper geen garantie, tenzij verkoper een schriftelijke garantie heeft afgegeven aan koper/opdrachtgever.

f. Voorts is hier tevens van toepassing artikel 15.1


 ALGEMENE BEPALINGEN:


Artikel 17 - De betaling

a. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de    verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper aangegeven bank- of girorekening, voor of    op het tijdstip van levering.

b. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente    in rekening te brengen, doch minimaal een rente van 2,5% per maand. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten    plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper uitstel van betaling is    verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat ÈÈn maand na de verzending van de factuur    in.

c. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van dertig    dagen. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat hij bij    aangetekende brief door de verkoper is aangemaand om te betalen.

d. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met administratie en de incassokosten    te verhogen. De
   administratiekosten zijn vastgesteld op Ä 150,00. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle    kosten die de verkoper in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor
   de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de    verkoper minder schade lijdt.

e. Indien er naar het oordeel van verkoper aanwijzingen zijn dat de koper/opdrachtgever niet zal betalen, is verkoper gerechtigd terstond de reeds geleverde producten op    kosten van de koper/opdrachtgever terug te halen. De koper/opdrachtgever verplicht zich alsdan zijn volledige medewerking aan een dergelijk terughalen te geven.

f. Verkoper is gerechtigd in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatelenstelling, onder bewindstelling of stillegging of liquidatie van (het bedrijf van)     de koper/opdrachtgever of bodembeslag op de goederen van de koper/opdrachtgever de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) onmiddellijk te beÎindigen zulks    onverminderd verkoper's eventuele rechten op schadevergoeding en overige rechten uit de desbetreffende overeenkomst(en) en de wet voortvloeiend.

g. Het recht van koper/opdrachtgever om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper.


Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Als verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper/opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan verkoper te verpanden.


Artikel 19 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.


Artikel 20 - Overmacht

a. Een tekortkoming van de verkoper zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

b. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die verkoper niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling    of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat verkoper door een (toerekenbare) tekortkoming of    onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

32 Bedrijfsstoomis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

33 Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van verkoper

34 Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar verkoper toe of van verkoper naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;

35 Oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen,bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.

c. In geval van overmacht heeft de verkoper binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of    aflevering te wijzigen ofwel de
   overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

d. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en    onderhoud de verkoper slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.


Artikel 21 - Geschillen

a. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding     van een door verkoper met de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan, kunnen, alvorens aan de bevoegde rechter te worden voorgelegd, door elk der    partijen worden onderworpen aan niet-bindende bemiddeling door een onpartijdig bemiddelaar die voor beide partijen aanvaardbaar is, zulks met uitzondering van
   geschillen waarbij sprake is van een spoedeisend belang en/of achterstallige betaling(en) van de koper/opdrachtgever.

b. Ingeval een der partijen aan de ander schriftelijk heeft medegedeeld bemiddeling te wensen, zal een overeenkomst tussen partijen worden gesloten, onder meer betreffende de     te volgen procedure en de geheimhouding; de kosten van bemiddeling zullen gelijkelijk door partijen worden gedragen.

c. Indien de in het vorige lid bedoelde bemiddeling niet tot een voor een der partijen in redelijkheid aanvaardbaar resultaat leidt, kan het geschil alsnog worden voorgelegd    aan de bevoegde rechter.

d. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen verkoper en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

e. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Verkoper mag    van deze bevoegdheidsreget afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.


Artikel 22 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper verwerkt In de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd. Namens de Stichting RDC wordt medegedeeld dat deze gegevens tevens worden opgenomen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. Om redenen van doelmatigheid loopt de overdracht van de gegevens naar de Stichting RDC via de kentekenregistratie van de RDW. De Stichting beheert de centrale gegevensbank van de autobranche en de uitvoering is uitbesteed aan RDC Datacentrum B.V.

De Stichting RDC gebruikt deze gegevens voor het verzorgen van de jaarlijkse herinnering, het snel en efficiÎnt kunnen uitvoeren van terugroepacties, wetenschappelijk onderzoek, statistiek en communicatie over auto's met de RDW en binnen de autobranche.

Tevens worden de autogegevens opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem
worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Daarnaast worden uw gegevens beschikbaar gesteld voor direct-marketingactiviteiten voor voertuigen. De gegevens worden hiervoor in ieder geval beschikbaar gesteld aan de importeur van het merk auto. Indien koper/opdrachtgever geen prijs stelt op het ontvangen van APK-herinnering en andere informatie dan kan koper/opdrachtgever dat laten weten door een brief, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en uw kenteken, te sturen aan de Stichting RDC, Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam. Aanmelding bij Antwoordnummer 666 te Amsterdam (blokkering toezending reclamedrukwerk) worden automatisch doorgegeven aan RDC. Een melding dient herhaald te worden als uw adres wijzigt.


Artikel 23 - Algemeen

a. Verkoper is gerechtigd bij de uitvoering van de door de koper/opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden en/of leveranties derden in te schakelen.

b. De bepalingen en voorwaarden die in de met de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) met de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn vervat bepalen, tezamen met de    onderhavige algemene voorwaarden en eventueel andere van toepassing verklaarde (garantie)voorwaarden, de volledige Overeenkomst(en) tussen partijen en stelten alle eerder    gemaakte afspraken, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, terzijde.

c. Wijziging van een met de koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst is slechts mogelijk Indien deze schriftelijk door verkoper en de koper/opdrachtgever is overeengekomen.


versie 27112104

Bardahl
Wij zijn dealer van Bardahl en u kunt in de online webshop rechtstreeks producten bestellen.
bardahl

RDW APK-check

Vul uw kenteken in en check wanneer uw APK-keuring verloopt.

RDW-logo

Aircocheck
Ook uw airco heeft onderhoud nodig. Zelfs een goedwerkende airco verliest tot 10% koudemiddel per jaar. Te weinig koudemiddel kan de compressor van de airco beschadigen: een dure reparatie! Laat uw airco daarom regelmatig controleren.